Redni študij

VSGT MARIBOR SE PREDSTAVI

Ali potrebujete nekaj dodatnih argumentov, da bo odločitev glede vpisa lažja? Potem vas prijazno vabimo, da si ogledate našo Predstavitev.

PRIDRUŽI SE NAM NA VSGT MARIBOR!

 

SPREMLJAJ NAS VIRTUALNO: sprehod po hodnikih VSGT

 

ZA ŠTUDIJ PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM TER VELNES, SE LAHKO PRIJAVITE V DVEH PRIJAVNIH ROKIH: 

 

Prvi prijavni rok za vpis bo potekal od 15. februarja do 18. marca 2022.

Kandidati za vpis se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki se boste za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. O ustreznosti in uspešnosti prijave boste obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, nato pa se boste na povabilo naše šole vpisali med 16. in 20. avgustom 2022.

 

Drugi prijavni rok za vpis bo potekal od 25. do 31. avgusta 2022. 

Kandidati za vpis se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. O ustreznosti in uspešnosti prijave boste obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, nato pa se boste na povabilo naše šole vpisali med 23. in 30. septembrom 2022.

 

ZAKAJ VSGT MARIBOR? 

 • Študenti pravijo, da je študij na VSGT Maribor “super, saj nismo samo številka, temveč tudi del nečesa pomembnejšega”
 • Smo majhna in najsodobnejše opremljena višja šola, ki se ponaša z edino fine dine šolsko restavracijo v Sloveniji – Restavracijo Sedem, ki je v letu 2020 prejela priznanje Michelinov krožnik (pod taktirko diplomanta VSGT – chefa in vodje kuhinje Sebastjana Plevčaka, mentorjev in študentov, ki samostojno izvajajo vse strokovne procese),
 • na VSGT Maribor se ponašamo z bogato tradicijo mednarodne šole in žanjemo uspehe v okviru projektov Erasmus+ (praktično izobraževanje ter usposabljanja v tujini),
 • v okviru mednarodnega sodelovanja izvajamo aktivnosti v mednarodnih združenjih (Euhrodip, AEHT ipd.), in se udeležujemo mednarodnih tekmovanj s študenti,
 • skupaj s študenti pripomoremo k soustvarjanju turističnih produktov mesta Maribor, večja – vsakoletna projekta šole sta Cafoodfest  ter Ambasador gostoljubja pri katerih študenti sodelujejo vse od ideje do izvedbe projektov ter razvijajo svoje strokovne ter umetniške veščine,
 • z organizacijo delavnic na dogodkih šole (tekom leta ter na Svetovni dan velnesa) delimo znanje o pomenu zdravega načina življenja in skrbi za zdrav vsakdan, za katerega je v prvi vrsti odgovoren vsak sam…

Postani ambasador znanja za umetnost gostoljubja. Pridruži se nam na VSGT Maribor na programih:

 • Gostinstvo in turizem
 • Velnes

 

PONUJAMO VAM MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA Z NEPOSREDNIM PREHODOM V VIŠJE LETNIKE!

 • Nadaljevanje študija na Fakulteti za turistične študije – Turistici (v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree, študij se izvaja v prostorih VSGT Maribor)
 • Nadaljevanje študija na B.H.M.S. v Švici (Business & Hotel Management School, v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree)

 

PRIJAVA ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/23

V študijskem letu 2022/2023 bomo vpisovali v naslednja višješolska študijska programa:

Študenti po zaključenem študiju na VSGT MB pridobijo naslednji naziv:
– študijski program Gostinstvo in turizem: organizator/-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu,
– študijski program Velnes: organizator/-ka poslovanja v velneški dejavnosti.

Postopek prijave in vpisa bo potekal v skladu z Razpisom za vpis 2022/23, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prijave za vpis sprejema VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA (http://vps.vss-ce.com/VPS/)

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:
splošno ali poklicno maturo oziroma so končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
– imajo opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in so opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma skladno z vsakoletnim Razpisom za vpis v višje strokovne šole.

 

Za dodatne informacije o vpisu, programih in načinih študija pišite v referat šole: [email protected].

 

OBIŠČITE MARIBOR – PRESENEČENJ POLNA DESTINACIJA


Klik – obišči Maribor

 

 

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

               

 

OBVESTILO!

Zaradi navodil pregledne službe projekta MUNERA 3 preklicujemo razpisano vpisno mesto za izobraževanje v okviru projekta MUNERA 3 za 1. letnik. Aktualiziran razpis objavljamo v nadaljevanju.

 

PONUJAMO VAM MOŽNOST ZA BREZPLAČEN ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3 !

 

VABILO ZA VKLJUČITEV V PROJEKT V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22

 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

 

VSGT Maribor bo v študijskem letu 2021/2022 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila naslednje število študentov:

 • 2. letnik: 1 študent,
 • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (3.cikel) za dokončanje študija: največ 3 študenti.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih si šola pridržuje pravico, da v skladu s finančnimi možnostmi projekta, ustrezno prerazporedi število vključitev.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor od začetka študijskega leta 2021/2022 do zaključka študija oziroma do 31.10.2022 brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi in izobraževanje nadaljuje na lastne stroške.

 

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Posebno priložnost ob tem dajemo tudi vam, našim bivšim študentom, ki vam do zaključka študija manjka (skoraj) le še diploma.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta v istem programu, v projekt ne morejo biti vključeni. Če ste bili redni študent in ste to obdobje že izkoristili, izredno pa še niste študirali, se lahko sedaj vpišete kot izredni študent.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše individualna pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za trajanje študija do 31.10.2022 pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Nadaljevanje študija po tem datumu zaključka projekta se ne prekine, a poteka ponovno na stroške študenta.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti »vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS«. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Kriteriji za vključitev v projekt na VSGT v študijskem letu 2021/2022:

 • za vpis v 2. letnik bo izbran kandidat z najvišjo povprečno oceno in največ opravljenimi izpiti iz 1. letnika ob predpostavki minimalno zbranih 40 KT iz opravljenih obveznosti dosedanjega študija.
 • cikel oziroma isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena opravljenih izpitov. Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z najnižjim številom manjkajočih KT do zaključka študija in najvišjo povprečno oceno.

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe števila vpisanih študentov v posameznem ciklu, v skladu z usklajevanjem fizičnih kazalcev in finančnih deležev projekta. V kolikor bodo prispele vloge kandidatov z enakimi izhodišči, bo o izbiri odločil žreb pred 3 člansko komisijo. Kandidati, ki so že obiskovali VSGT Maribor potrdila o povprečni oceni in opravljenih izpitih ne predložijo, ker so ti podatki razvidni iz uradnih evidenc šole. Ostali kandidati ta potrdila pridobijo na matičnih šolah. Potrdila veljajo izključno za trenutno veljavne študijske programe in ne za programe, ki so se prenehali izvajati (stari programi).

 

Način in rok za prijavo v projekt

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor in sicer https://vsgt.si/visja-sola/vpis/izredni-studij/

 

Rok za prijavo v projekt je 20. 9. 2021 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila.

Vloge se pošljejo po priporočeni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: VSGT Maribor, Cafova ulica 7, 2000 Maribor ali v skenirani obliki na elektronski naslov [email protected] z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo VSGT Maribor ali na zapisani elektronski naslov. Nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale ampak bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 27. 09. 2021 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo v naslednjih dneh tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
so vam na voljo na elektronskem naslovu [email protected] oziroma vsak delovni dan med 10. in 11. uro na tel. št. 02 320 23 04.

Informativni dan za potencialne kandidate bo v torek, 31. avgusta 2021 ob 15.00 uri, v predavalnici P1 na VSGT Maribor, Cafova ul. 7, Maribor

VSGT potrditev statusa

VSGT VLOGA ZA VKLJUČITEV V BREZPLAČNI IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

 

 

Spremljajte nas na naši spletni strani https://vsgt.si/visja-sola/vpis/izredni-studij/  ali več informacij o projektu poiščite tudi na http://www.munera3.si/o-projektu/

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Arhiv

pontorsrečetpetsobned
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.