Gostinstvo in turizem

Več

Velnes

Več

Izvajamo višješolska študijska programa:

  • Gostinstvo in turizem (naziv: organizator/-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu)
  • Velnes (naziv: organizator/-ka poslovanja v velneški dejavnosti)

Študij na višji strokovni šoli traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

 

–> Vodnik za študij 2020

 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/-ka, če je uspešno opravil/-a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri Študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/-ke.

 

NOVOST!

Nadaljevanje študija na Fakulteti za turistične študije – Turistici (visokošolska diploma – Bachelor’s degree)

Študij se izvaja v prostorih VSGT (Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem) Maribor.

 

Fakulteta za turistične študije – Turistica (Univerza na Primorskem) je pripravila prilagojen program izobraževanja za pridobitev visokošolske izobrazbe, ki se bo jeseni 2019 začel izvajati v Mariboru, v prostorih VSGT Maribor. Program Management turističnih podjetij omogoča diplomantom višješolskih študijskih programov Gostinstvo in turizem ter Velnes, da nadgradijo svoje znanje in pridobijo nove kompetence na področju vodenja, upravljanja in trženja v gostinstvu in turizmu. Z zaključenim programom Fakultete za turistične študije – Turistice pridobijo študenti naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma« in vse pravice, ki iz njega izhajajo.

 

Študij se izvaja kot izredni študij. Pedagoška dejavnost se izvaja dva ali tri dni na teden (med četrtkom in soboto) v sklopih po 5 šolskih ur. Predmeti se praviloma izvajajo z 20 kontaktnimi urami v predavalnici in s pedagoškim procesom v spletnih učilnicah. Predmeti se izvajajo zaporedno in modularno, kar pomeni, da študenti v določenem obdobju izvajajo obveznosti le pri enem predmetu, ki mu po opravljenih obveznostih sledi drugi. Izvajanje kontaktnih ur vključuje tudi gostovanja strokovnjakov in obravnavo primerov dobrih praks v realnem okolju.

 

Podrobnosti najdete na povezavi https://www.turistica.si/si/studij/dodiplomski-studij/vs/management-turisticnih-podjetij-vs in TUKAJ.

 

Več informacij:                                                         Referat za študentske zadeve:
www.turistica.si                                                        05 6177 028
[email protected]                                                         [email protected]

 

 

ŽE USTALJENA MOŽNOST

Nadaljevanje študija na B.H.M.S. v Švici (Business & Hotel Management School, visokošolska diploma – Bachelor’s degree)

 

Študentom VSGT Maribor, ki uspešno zaključijo študijski program Gostinstvo in turizem, omogočamo ekskluzivno nadaljevanje študija v Švici na zelo ugledni šoli B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) po znižani vpisnini. Vpis je možen v zaključne letnike naslednjih študijskih programov:

Oba študijska programa vsebujeta 4-6 mesecev plačanega praktičnega usposabljanja v najboljših švicarskih hotelih (2183 CHF na mesec).

Imamo tudi poseben dogovor za znižano vpisnino za študijski program Higher Diploma in Culinary arts, ki traja 2 leti. Vsak letnik vsebuje 4-6 mesecev plačanega praktičnega usposabljanja v najboljših švicarskih hotelih (2183 CHF na mesec).

 

Za več informacij smo na voljo v Mednarodni pisarni (Mitja Petelin, [email protected]).

Scroll Up