Gostinstvo in turizem

Več

Velnes

Več

Izvajamo višješolska študijska programa:

  • Gostinstvo in turizem (naziv: organizator/-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu)
  • Velnes (naziv: organizator/-ka poslovanja v velneški dejavnosti)

Študij na višji strokovni šoli traja dve leti.
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent/-ka, če je uspešno opravil/-a obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri Študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/-ke.

 

Nadaljevanje študija v Švici (visokošolska diploma – Bachelor’s degree)

 

Študentom VSGT Maribor, ki uspešno zaključijo študijski program Gostinstvo in turizem, omogočamo ekskluzivno nadaljevanje študija v Švici na zelo ugledni šoli B.H.M.S. (Business & Hotel Management School) po znižani vpisnini. Vpis je možen v zaključne letnike naslednjih študijskih programov:

Oba študijska programa vsebujeta 4-6 mesecev plačanega praktičnega usposabljanja v najboljših švicarskih hotelih (2183 CHF na mesec).

Imamo tudi poseben dogovor za znižano vpisnino za študijski program Higher Diploma in Culinary arts, ki traja 2 leti. Vsak letnik vsebuje 4-6 mesecev plačanega praktičnega usposabljanja v najboljših švicarskih hotelih (2183 CHF na mesec).

 

Za več informacij smo na voljo v Mednarodni pisarni (Mitja Petelin, [email protected]).

Scroll Up