VPIS

PRIDRUŽI SE NAM NA VSGT MARIBOR!

PRVI PRIJAVNI ROK!

20. 2. – 17. 3. 2023

Kandidati za vpis se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki se boste za vpis prijavili s prvo  prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. O ustreznosti in uspešnosti prijave boste obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, nato pa se boste na povabilo naše šole vpisali med 16. in 20. avgustom 2023.

 

DRUGI PRIJAVNI ROK!

25. 8. – 31. 8. 2023

Kandidati za vpis se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. O ustreznosti in uspešnosti prijave boste obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, nato pa se boste na povabilo naše šole vpisali med 17. in 30. septembrom 2023.

 

 

ZAKAJ VSGT MARIBOR?

Postani ambasador znanja za umetnost gostoljubja. Pridruži se nam na VSGT Maribor na programih:

  • Gostinstvo in turizem
  • Velnes

PONUJAMO TI MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA Z NEPOSREDNIM PREHODOM V VIŠJE LETNIKE!

  • Nadaljevanje študija na B.H.M.S. v Švici (Business & Hotel Management School, v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree)
  • NOVOST! Nadaljevanje študija na Fakulteti za turistične študije – Turistici (v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree, študij se izvaja v prostorih VSGT Maribor)

 

Študiraj na mednarodno uveljavljeni šoli ter osvoji strokovne veščine v gostinstvu, turizmu in velneški dejavnosti.

Vstopi v naš svet in se prepričaj.

 

 

 

PRIJAVA ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

V študijskem letu 2020/2021 bomo vpisovali v naslednja višješolska študijska programa:

Študenti po zaključenem študiju na VSGT MB pridobijo naslednji naziv:
– študijski program Gostinstvo in turizem: organizator/-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu,
– študijski program Velnes: organizator/-ka poslovanja v velneški dejavnosti.

Postopek prijave in vpisa bo potekal v skladu z Razpisom za vpis 2020/21, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prijave za vpis sprejema VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA (http://vps.vss-ce.com/VPS/)

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:
splošno ali poklicno maturo oziroma so končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
– imajo opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in so opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma skladno z vsakoletnim Razpisom za vpis v višje strokovne šole.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Izredni študij je oblika študijskega procesa, ki je prilagojen osebam, ki so pretežno že zaposlene. Po programu, ciljih in vsebinah je enak rednemu študiju, njegovo izvajanje pa je prilagojeno glede na število študentov in v skladu z zagotavljanjem minimalno potrebnega obsega kontaktnih ur za ustrezno usvajanje znanja in veščin stroke.

Izvedba študijskih aktivnosti v okviru izrednega študija na VSGT Maribor traja, tako kot na rednem študiju, dve leti. Po dveh letih predavanj in vaj sledi še čas, potreben za pripravo diplomskega dela, ta pa je odvisen od motiviranosti vsakega posameznika za končanje študija. Torej prvi dve študijski leti sta med oktobrom in junijem namenjeni izvajanju predavanj, vaj oziroma aktivnostim študijskega procesa, nadaljevanje pa pripada pripravi diplomskega dela. V kolikor ste dobro organizirani in motivirani, lahko diplomo v obliki projektne diplomske naloge ali diplomskega dela pripravite že v okviru študija v drugem letniku, k čemur vas spodbujamo ves čas študija. Praktično izobraževanje, ki obsega pomemben delež celotnega vsebine višješolskih študijskih programov, poteka v celotnem obsegu ur in nima posebnih prilagoditev izvedbe. Glede na posameznikove delovne izkušnje pa se lahko tovrstne aktivnosti tudi individualno priznajo oziroma upoštevajo, seveda v skladu z veljavnimi predpisi in postopki, ki so na voljo na spletni strani šole in pri organizatorju Praktičnega izobraževanja na šoli.

Izredni študij je po zahtevnosti in vsebini enakovreden rednemu študiju. Predmeti se izvajajo v prilagojenem razporedu, ki ni nujno enak razporedu na rednem študiju. Obseg ur in organiziranost študija sta prilagojena zaposlenim udeležencem, zato aktivnosti potekajo običajno v do tretjinski izvedbi pri splošnih vsebinah in do polovični pri strokovnih predmetih. Predavatelji pridobljena znanja preverjajo z izpiti, projektnimi in seminarskimi nalogami oziroma z aktivnim načinom študija. Izredni študenti opravijo enako količino študijskega dela in dosežejo enako število kreditnih točk po ECTS sistemu kot redni študenti.

Predavanja potekajo v popoldanskem in večernem času 2- do 3-krat tedensko. Izjemoma se v dogovoru s študenti izobraževalno delo ali delo na terenu izvaja tudi ob sobotah. Običajno potekajo predavanja in vaje za en oziroma največ dva predmeta hkrati. Tako imajo izredni študenti v enem tednu dva do trikrat tedensko študijsko delo na šoli, predavatelji pa so jim na voljo tudi v e-okolju. Po koncu vsake izvedbe predmeta, navadno v roku meseca dni, sledi prvi izpitni rok, ki se izvede v skladu z dogovorom med študenti in predavateljem. Izpiti oziroma preverjanje znanja potekajo na šoli oziroma na dogovorjen način v skladu s specifikami posameznega predmeta. Ostali izpitni roki so študentom na voljo v okviru rednih razpisanih in objavljenih rokov na spletni strani šole.

Izrednim študentom, ki imajo praktične delovne izkušnje ali opravljene študijske obveznosti v ustreznih višješolskih ali visokošolskih programih, lahko študijska komisija na osnovi pisne prošnje, katere obvezne priloge so tudi dokazila delodajalcev ali drugih visokošolskih institucij o opravljenih izpitih, prizna (oprosti) določene študijske obveznosti. Dokumenti za priznavanje se v skladu s postopki oddajo v referatu šole.

Zaradi prilagajanja študijskega procesa izrednim študentom izvajamo določene predmete za oba  programa skupaj. Organizacija in časovna razporeditev predavanj se izvede v večini primerov povsem ločeno od rednega študija (izjeme so lahko nekateri izbirni predmeti, ki se lahko zaradi nizkega števila izrednih študentov izvajajo skupaj za redne in izredne študente).

Za izredni študij je potrebno plačati šolnino. Šolnino plačajo študenti sami ali pa v njihovem imenu delodajalci ali druge organizacije (npr. Zavod RS za zaposlovanje). Šolnina za izredni študij je objavljena na veljavnem ceniku, ki ga sprejme Svet zavoda in je objavljen na spletnih straneh in v referatu šole.

Izredni študenti VSGT Maribor so po vseh pravicah in dolžnostih izenačeni z rednimi študenti (pravice študentov izhajajo iz njihovega socialnega statusa).

ŠOLNINA ZA IZREDNI ŠTUDIJ:
1. LETNIK (poravna se lahko enkratno ali v treh enakih obrokih)

(1. obrok pred vpisom, 2. obrok do 31. 12. in 3. obrok do 30. 4.)

1.810,00 €
2. LETNIK (poravna se lahko enkratno ali v treh enakih obrokih)

(1. obrok pred vpisom, 2. obrok do 31. 12. in 3. obrok do 30. 4.)

1.810,00 €
DIPLOMA (poravna se pred oddajo prijave na zagovor v skladu s prejetimi navodili) 270,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (manjkajoča diploma) 60,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (do 3 manjkajoči izpiti v letniku) 120,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (od 4 do 7 manjkajočih izpitov v letniku) 250,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (nad 7 manjkajočih izpitov v letniku) Celotna šolnina letnika

Cenik VSGT Maribor je bil potrjen na seji Sveta šole dne 18.12.2019 in velja od 1. 1. 2020 za študente rednega in izrednega študija v skladu s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. l. RS, št. 21, 21. 3. 2011)

V kolikor se študenti držav, s katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma na področju izobraževanja, želijo izobraževati v sklopu rednega študija, poravnajo znesek šolnine po ceniku za izredni študij.

Za dodatne informacije o vpisu, programih in načinih študija pišite v referat šole: [email protected].

 

OBIŠČITE MARIBOR – PRESENEČENJ POLNA DESTINACIJA


Klik – obišči Maribor

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

 

 

               

 

PONUJAMO VAM MOŽNOST ZA BREZPLAČEN ZAKLJUČEK VAŠEGA ŠTUDIJA V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3 !

VABILO ZA VKLJUČITEV V PROJEKT V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

 

VSGT Maribor bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila naslednje število študentov:

  • letnik – prvi vpis v izobraževalni program: 2 študenta,
  • letnik: 1 študenta,
  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (3.cikel) za dokončanje študija: največ 5 študentov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola, v skladu z možnostmi projekta, ustrezno prerazporedila število vključitev.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor od začetka študijskega leta 2020/2021 do zaključka študija oziroma do 31.10.2022 brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Posebno priložnost ob tem letos dajemo tudi vam, našim bivšim študentom, ki vam do zaključka študija manjka (skoraj) le še diploma.

 

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni. Če ste bili redni študent in ste to obdobje že izkoristili, izredno pa še niste študirali, se lahko sedaj vpišete kot izredni študent.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše individualna pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za trajanje študija do 31.10.2022 pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Nadaljevanje študija po tem datumu zaključka projekta se ne prekine, a poteka ponovno na stroške študenta.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Kriteriji za vključitev v projekt na VSGT v študijskem letu 2020/2021:

  • za vpis v 1. letnik se bodo upoštevala vsa potrebna merila za vpis v izredni študij in vrstni red prijav glede na čas oddaje (veljala bosta datum in ura oddaje poštne pošiljke na pošti ali datum in ura poslanega e sporočila)
  • za vpis v 2. letnik bo izbran kandidat z najvišjo povprečno oceno in največ opravljenimi izpiti iz 1. letnika.
  • cikel oziroma isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena opravljenih izpitov. Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z najnižjim številom manjkajočih KT do zaključka študija in najvišjo povprečno oceno.

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe števila vpisanih študentov v posameznem ciklu, v skladu z usklajevanjem fizičnih kazalcev in finančnih deležev projekta. V kolikor bodo prispele vloge kandidatov z enakimi izhodišči, bo o izbiri odločil žreb pred 3 člansko komisijo. Kandidati, ki so že obiskovali VSGT Maribor potrdila o povprečni oceni in opravljenih izpitih ne predložijo, ker so ti podatki razvidni iz uradnih evidenc šole. Ostali kandidati ta potrdila pridobijo na matičnih šolah. Potrdila veljajo izključno za trenutno veljavne študijske programe in ne za programe, ki so se prenehali izvajati (stari programi).

 

Način in rok za prijavo v projekt

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor in sicer https://vsgt.si/visja-sola/vpis/.

Rok za prijavo v projekt je 21. 9. 2020 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjena obrazca, ki sta priloga tega razpisa, ter zahtevana dokazila.

Vloga se pošlje po priporočeni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: VSGT Maribor, Cafova ulica 7, 2000 Maribor ali v skenirani obliki na elektronski naslov [email protected] z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele na naslov VSGT Maribor ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 28. 09. 2020 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo v naslednjih dneh tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
so vam na voljo na elektronskem naslovu [email protected] ali [email protected] oziroma vsak delovni dan med 10. in 11. uro na tel. št. 02 320 23 04 ali referat 02 320 23 00.

 

Informativni dan za potencialne kandidate bo v ponedeljek, 31. avgusta 2020 ob 16.00 uri, v predavalnici P1 na VSGT Maribor, Cafova ul. 7, Maribor

 Spremljajte nas na naši spletni strani https://vsgt.si/visja-sola/vpis/ ali več informacij o projektu poiščite tudi na http://www.munera3.si/o-projektu/

 

Priloge:

MUNERA 3 obrazec vloge za VPIS:VSGT VLOGA ZA VKLJUČITEV V BREZPLAČNI IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

MUNERA 3 Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega: VSGT potrditev statusa

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 

 

 

 

 

 

Arhiv

pontorsrečetpetsobned
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
       
    123
45678910
11121314151617
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. S klikom na “prilagodite nastavitve” lahko upravljate z njimi. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.