VPIS

PRIDRUŽI SE NAM NA VSGT MARIBOR!

DRUGI PRIJAVNI ROK!

24. 8. – 31. 8. 2020

Kandidati za vpis se lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. O ustreznosti in uspešnosti prijave boste obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, nato pa se boste na povabilo naše šole vpisali med 17. in 25. septembrom 2020.

 

 

ZAKAJ VSGT MARIBOR?

Postani ambasador znanja za umetnost gostoljubja. Pridruži se nam na VSGT Maribor na programih:

  • Gostinstvo in turizem
  • Velnes

PONUJAMO TI MOŽNOST NADALJEVANJA ŠTUDIJA Z NEPOSREDNIM PREHODOM V VIŠJE LETNIKE!

  • Nadaljevanje študija na B.H.M.S. v Švici (Business & Hotel Management School, v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree)
  • NOVOST! Nadaljevanje študija na Fakulteti za turistične študije – Turistici (v enem letu pridobiš še visokošolsko diplomo – Bachelor’s degree, študij se izvaja v prostorih VSGT Maribor)

 

Študiraj na mednarodno uveljavljeni šoli ter osvoji strokovne veščine v gostinstvu, turizmu in velneški dejavnosti.

Vstopi v naš svet in se prepričaj.

 

 

 

PRIJAVA ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

V študijskem letu 2020/2021 bomo vpisovali v naslednja višješolska študijska programa:

Študenti po zaključenem študiju na VSGT MB pridobijo naslednji naziv:
– študijski program Gostinstvo in turizem: organizator/-ka poslovanja v gostinstvu in turizmu,
– študijski program Velnes: organizator/-ka poslovanja v velneški dejavnosti.

Postopek prijave in vpisa bo potekal v skladu z Razpisom za vpis 2020/21, ki ga je sprejelo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Prijave za vpis sprejema VIŠJEŠOLSKA PRIJAVNA SLUŽBA (http://vps.vss-ce.com/VPS/)

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:
splošno ali poklicno maturo oziroma so končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
– imajo opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in so opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma skladno z vsakoletnim Razpisom za vpis v višje strokovne šole.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Vpis v izredni študij poteka v rokih, ki se določijo z Razpisom za vpis.

ŠOLNINA ZA IZREDNI ŠTUDIJ:
1. LETNIK (poravna se lahko enkratno ali v treh enakih obrokih)

(1. obrok pred vpisom, 2. obrok do 31. 12. in 3. obrok do 30. 4.)

1.810,00 €
2. LETNIK (poravna se lahko enkratno ali v treh enakih obrokih)

(1. obrok pred vpisom, 2. obrok do 31. 12. in 3. obrok do 30. 4.)

1.810,00 €
DIPLOMA (poravna se pred oddajo prijave na zagovor v skladu s prejetimi navodili) 270,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (manjkajoča diploma) 60,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (do 3 manjkajoči izpiti v letniku) 120,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (od 4 do 7 manjkajočih izpitov v letniku) 250,00 €
PONAVLJANJE LETNIKA oz. ponoven vpis (nad 7 manjkajočih izpitov v letniku) Celotna šolnina letnika

Cenik VSGT Maribor je bil potrjen na seji Sveta šole dne 18.12.2019 in velja od 1. 1. 2020 za študente rednega in izrednega študija v skladu s Pravilnikom o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Ur. l. RS, št. 21, 21. 3. 2011)

V kolikor se študenti držav, s katerimi Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma na področju izobraževanja, želijo izobraževati v sklopu rednega študija, poravnajo znesek šolnine po ceniku za izredni študij.

Za dodatne informacije o vpisu, programih in načinih študija pišite v referat šole: [email protected].

 

OBIŠČITE MARIBOR – PRESENEČENJ POLNA DESTINACIJA


Klik – obišči Maribor

VABILO V BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

         

 

PONUJAMO VAM MOŽNOST ZA BREZPLAČEN ZAKLJUČEK VAŠEGA ŠTUDIJA V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3 !

 

VABILO ZA VKLJUČITEV V PROJEKT V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/20

 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene. Cilj projekta je v te programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Več o samem projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf.

 

VSGT Maribor bo v študijskem letu 2019/2020 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila največ 5 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor od začetka študijskega leta 2019/2020 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/11).

Kdo se lahko vključi v program?

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. Posebno priložnost ob tem letos dajemo tudi vam, našim bivšim študentom, ki vam do zaključka študija manjka le še nekaj korakov.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni. Če ste bili redni študent in ste to obdobje že izkoristili, izredno pa še niste študirali, se lahko sedaj vpišete kot izredni študent.

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim kandidatom se podpiše individualna pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Merila za vključitev v projekt

Kriteriji za vključitev v projekt na VSGT v študijskem letu 2019/2020:

  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija (npr. redni v izredni študij): število opravljenih kreditnih točk (KT), povprečna ocena opravljenih izpitov in motivacijsko pismo. Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z najnižjim številom manjkajočih KT do zaključka študija.

V študijskem letu 2019/2020 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • isti izobraževalni program s spremenjenim načinom študija: največ 5 študentov.

 

Način in rok za prijavo v projekt

Rok za prijavo v projekt je 25. 9. 2019 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjen obrazec, ki je priloga tega vabila, ter zahtevana dokazila.

Vloge se pošljejo po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja na naslov: VSGT Maribor, Cafova ulica 7, 2000 Maribor ali v skenirani obliki na elektronski naslov [email protected] z zadevo »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3«.

Kot pravočasno prispele vloge bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v tajništvo VSGT Maribor ali na zapisani elektronski naslov. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

 

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 4. 10. 2019 do 14.00 ure. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov [email protected] ali [email protected] oziroma lahko vsak delovni dan med 10. in 11. uro na tel. št. 02 320 23 04 ali referat 02 320 23 00.

Informativni dan za potencialne kandidate bo v torek, 10. septembra 2019 ob 16. uri, v predavalnici P1 na VSGT Maribor, Cafova ul. 7, Maribor

 

Nova priložnosti vpisa na VSGT Maribor v projekt MUNERA 3 bo čez eno leto, v novo študijsko leto 2020/21. Spremljajte nas na naši spletni strani https://vsgt.si/visja-sola/vpis/ ali več informacij o projektu poiščite tudi na http://www.munera3.si/o-projektu/

Priloge:

MUNERA 3 obrazec vloge za VPIS:VSGT VLOGA ZA VKLJUČITEV V BREZPLAČNI IZREDNI ŠTUDIJ V OKVIRU PROJEKTA MUNERA 3

MUNERA 3 Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega VSGT potrditev statusa_MUNERA

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

 

 

 

 

 

 

Arhiv

pontorsrečetpetsobned
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29      
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Scroll Up